SANÁCIE

Sanácie betónových a železobetónových konštrukcií

  

V súčasnom období sú významným druhom stavebnej činnosti sanácie betónových a železobetónových konštrukcií, ktoré väčšinou rozhodujú nielen o následnej celkovej životnosti stavebných objektov, ale podieľajú sa v značnej miere aj na celkových nákladoch spojených s obnovením funkčnosti stavieb.

Návrh spôsobu sanácie poškodených konštrukcií vyplýva zo správnej diag­nostiky porúch a zistenia ich možných príčin vzniku ako aj určenia ich rozsahu. Zároveň treba poznať účel, ktorému budú sanované konštrukcie v budúcnosti ďalej slúžiť.

Sanácia betónových konštrukcií:

  • ČOV
  • Záchytné jímky
  • Betónové nádrže
  • Železobetónové konštrukcie